دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   جوادی

پست الکترونیکی : m-javadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه وکلام اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه فلسفه دین و کلام جدید (دکتری )

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1384/11/15

محسن جوادی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^